VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 16.1.2022

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy sdružením architektů a designérů pod značkou MINIMA (dále jen „Zhotovitel”) a jeho zákazníkem (dále jen „Objednatel”) v oblasti poskytování služeb architektury a designu inzerované na webových stránkách www.minimadesign.cz (dále jen „webové/internetové́ stránky“), na nichž či jiným způsobem si může Objednatel objednat nabízené služby a produkty. Tyto VOP tvoří součást smlouvy, která způsobem popsaným v těchto VOP vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále též „Smlouva“). Je-li Objednatelem subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná, je tento Objednatel spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“). Uvede-li Objednatel při vyplnění objednávky své identifikační číslo („IČ/IČO“), má se za to, že není Spotřebitelem.

2. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

3. Návrh na uzavření Smlouvy může Objednatel učinit zejména jedním z následujících způsobů:
a) podáním objednávky na internetových stránkách Zhotovitele,
b) jinou formou objednávky, zejména písemnou objednávkou v listinné podobě (dále též „Objednávka“).

4. Jsou-li v rámci Objednávky Objednatelem odsouhlaseny tyto VOP, činí Objednatel návrh na uzavření Smlouvy, jejímž obsahem jsou podmínky uvedené v Objednávce a těchto VOP. Smlouva je uzavřena až přijetím Objednávky ze strany Zhotovitele v jakékoliv formě, zejména potvrzením ze strany Zhotovitele v jakékoliv formě, včetně potvrzení na emailovou adresu, kterou uvedl Objednatel při Objednávce (dále jen „emailová adresa“). Uhradí-li Objednatel fakturu, s níž jsou mu zaslány tyto VOP, platí, že obsahem Smlouvy jsou podmínky uvedené ve faktuře a těchto VOP.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel poskytuje sám či prostřednictvím spolupracující osoby některé z následujících služeb v oblasti poskytování služeb architektury, designu, s tím související poradenství apod. (dále jen „služby“):

a) Poradenství: ústní poradenství při osobních schůzkách či jiné formě komunikace nezachycené v písemných výstupech, zejména ve formě přímé komunikace výhradně mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále též „Konzultace“);

b) Služby na míru: službami na míru jsou individuální projekty podrobně upravené těmito VOP a Smlouvou. Předmětem služby na míru je zpracování individuálního projektu na základě požadavků Objednatele (dále též „služby na míru“); Zpracování písemných výstupů s charakterem doporučení, projektů, dokumentace, plánů apod., jako normovaný výstup upravený pro potřeby Objednatele;

c) Doplňkové produkty: doplňkovými produkty jsou typové a katalogové produkty nabízené na internetových stránkách Zhotovitele, bez ohledu na to, zda se jedná o výstup vytvořený speciálně pro Objednatele.

2. Objednatel si může objednat jakoukoliv ze služeb samostatně nebo využít některý z ucelených katalogových produktů nabízených Zhotovitelem na internetových stránkách.

3. Služby Zhotovitele zahrnují činnosti uvedené na internetových stránkách, případně v jiné formě (listinné prezentaci apod.), a to v části pojednávající o předmětu služeb. Objednané služby proto mohou být specifikovány zejména odkazem na příslušnou část internetových stránek. Na časovou jednotku jednotlivých služeb odvozených od času připadá vždy stejná cena. Veškeré ostatní informace (včetně zamýšleného harmonogramu, celkového hodinového rozsahu apod.) uvedené ve vztahu ke službám či předmětu na internetových stránkách, či v jiné prezentační formě v jiné části než části o náplni služeb, představují pouze orientační předmět služeb. Není-li stanoveno jinak, může Zhotovitel takovou orientační náplň služeb dle své volby změnit, zejména pak předmět dodávky, cenu, místo plnění apod.

4. Zhotovitel oznámí Objednateli vždy s dostatečným předstihem místo a čas poskytnutí služby, na které má být Objednatel osobně přítomen. Činí-li takový předstih alespoň 3 pracovní dny, platí, že se vždy jedná o předstih dostatečný.

5. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované Smlouvou o dílo nebo v Objednávce (společně též „Smlouva“) a předat dílo Objednateli. Závazkem Objednatele je dílo převzít a řádně zaplatit cenu díla.

6. Přesné určení předmětu díla je uvedeno ve Smlouvě.

7. Předmětem díla může být:
a) vyhotovení architektonického návrhu řešení stavby/rekonstrukce/přestavby (dále jen „objekt“)
b) vyhotovení architektonického návrhu řešení vybraných interiérů (dále jen „interiér“)
a to ve formě architektonického návrhu (dále jen „návrh“). Rozsah a obsah návrhu je uveden v Objednávce.

8. Předmětem díla dle Smlouvy není:
a) vypracování podkladů pro variantní řešení případných jakýchkoli navíc vyvolaných investic nebo k překonání překážek, při podpisu smlouvy doposud nepředpokládaných a/nebo neznámých,
b) přepracování dokumentace dle nových nebo dalších návrhů objednatele,
c) případné, úřady k projektu vyžádané studie a expertízy (doprava, památkový úřad, ochrana přírody apod.), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale stavební úřad má právo si je vyžádat,
d) realizační rozpočet dodávek a prací (případně zpracovaný je pouze informativní).

III. Informace o nabídce a cenách

1. Služby na míru

1.1 Základní informace o nabídce služeb na míru jsou dostupné na internetových stránkách Zhotovitele. Podrobnější individuální nabídku (informaci o ceně, termínu dodání, obsahu…) vyhotoví a dodá Zhotovitel Objednateli na základě jeho Poptávky.

1.2 Poptávka musí obsahovat náležitosti: údaje Objednatele, adresu místa realizace projektu, informace o záměru, představa o ceně a termínu realizace, fotodokumentaci apod. (blíže též „Poptávkový formulář“ zveřejněný na internetových stránkách Zhotovitele) v členění:

– Jméno, příjmení:

– tel.:

– E-mail:

– adresa místa realizace (příp. Parc. Číslo):

– informace o záměru (typ projektu, požadavky, foto, …):

– představa o ceně realizace:

– představa o termínu realizace:

1.3 Na základě Poptávky Objednatele Zhotovitel vyhotoví individuální nabídku (dále též „Individuální nabídka”).

1.4 Individuální nabídka obsahuje náležitosti:

– údaje a kontakt Zhotovitele,

– údaje a kontakt Objednatele,

– adresu místa realizace projektu,

– typ a specifikaci nabízené služby (požadavky dle zadání):

a) vyhotovení architektonického návrhu řešení stavby/rekonstrukce/přestavby,

b) vyhotovení architektonického návrhu řešení vybraných interiérů,

– předpokládanou doba plnění,

– cenu a platební podmínky,

aj.

1.5 Nabídku Zhotovitel zpracuje a doručí Objednateli písemně či elektronicky v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů od doručení zadání.

1.6 Zhotovitel není povinen přijmout zadání a zpracovat nabídku (např. z kapacitních či jiných důvodů).

2. Doplňkové produkty

2.1 Informace o nabídce doplňkových produktů jsou dostupné na internetových stránkách Zhotovitele. Veškerá prezentace produktů je umístěna na internetových stránkách Zhotovitele a je informativního charakteru, Objednatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Nabídka obsahuje informace o produktu (předmět produktu, cenu produktu, termín dodání, fotodokumentaci, výkresy apod.).

2.3 Nabízený projekt nezohledňuje podmínky místa realizace předmětného produktu a Zhotovitel neodpovídá za újmy či škody vzniklé podmínkami místa realizace u Objednatele jako stavebníka.

IV. Objednávka produktů a služeb, podmínky smlouvy

1. Objednávka služby na míru (dále jen „objednávka služby“).

1.1 Objednávka vzniká písemným odsouhlasením Individuální nabídky Objednatelem a Zhotovitelem. Je platná dnem, kdy ji potvrdí písemným souhlasem obě strany.

1.2 Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy o dílo.

1.3 Rozsah plnění dle Smlouvy o dílo může zahrnovat tyto části plnění (výkonové fáze):

První fáze – ANALÝZA PROSTŘEDÍ:

a) analýza zakázky, obhlídka místa a jeho okolí,

b) vyhodnocení dostupných veřejných podkladů a podkladů objednatele (např. požadavky objednatele v stavebním řízení, dokumenty úřadů, informace od výrobců apod.),

c) zaměření interiérů, zaměření exteriéru a převedení do digitální podoby,

d) jednání o návrhu koncepce řešení a základního členění prostoru dle zadání objednatele,

e) jednání o komunikačních, objemových i technických parametrech dle zadání objednatele,

f) posouzení eventuálních dopadů požadavků objednatele na okolí,

g) zpracování dokumentace stávajícího stavu.

Druhá fáze – JEDNÁNÍ O NÁVRHU

a) u interiéru předložení návrhu dispozičního, tvarového a materiálové řešení

b) u objektu předložení návrhu kompozice (např. dispoziční řešení a exteriérové řešení objektu ….),

c) konzultace s objednatelem a prezentace návrhu,

d) revize návrhu dle požadavků objednatele a zpracování změn (dispozice, vybavení, materiál, barevnost, dekor apod.) dle podmínek smlouvy,

e) předložení návrhu vizualizace objektu / interiéru (dispozice, vybavení, materiál, barevnost, dekor apod.),

f) prezentace finální verze návrhu.

Třetí fáze – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE (dále též „dokumentace“):

a) dopracování objednatelem schváleného návrhu v adekvátní podrobnosti v rozsahu stanoveném v Objednávce (např.: schéma bouracích a stavebních prací, výkresy exteriérového řešení, interiérové dveře, obklady a dlažby, povrchové úpravy v interiérech, podlahy, zdravotechnika, elektroinstalace a osvětlení, truhlářské výrobky, jiné řemeslné výkresy dle dohody stran apod.).

Čtvrtá fáze – AUTORSKÝ DOZOR:

Výkon autorského dozoru není běžným předmětem díla, je fakultativní a je sjednáván výhradně samostatně v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo. Autorský dozor sestává z činností:

a) dohledu nad realizací návrhu, dohledu a asistenci při výběrech materiálu, zpracování změn návrhu v době realizace, jednání s dodavateli a výrobci po dobu realizace zakázky apod.,
b) zpracování předpokládaných nákladů realizace návrhu.

1.4 Podrobný rozpis úkonů v jednotlivých výkonových fázích je upraven výhradně Smlouvou.

1.5 Dojde-li při realizaci díla a/nebo zpracování dokumentace k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit, včetně změny ceny díla nebo termínu provedení, formou dodatku ke smlouvě.

1.6 Předpokládaná doba plnění (termíny) je součástí Smlouvy.

1.7 Doba plnění sjednaná pro realizaci nebo ukončení díla se přiměřeně prodlouží v případech, kdy Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele, nastanou překážky na straně Objednatele nebo smluvní strany zjistí zásadní rozpory v textu smlouvy, které brání v provádění díla nebo omezují provádění prací.

1.8 Zhotovitel není vázán smluvními termíny a neodpovídá za škodu v důsledku toho vzniklou, dojde-li k prodlení při realizaci díla, zejména:
a) z důvodu překážek na straně Objednatele (např. neposkytnutí informací nebo vyjádření, opožděné předání místa realizace zakázky, opožděné předání dokumentů, neposkytnutí včasné součinnosti potřebné k provedení díla, předání vadných informací nebo podkladů nebo dokumentů apod.),
b) z důvodu nepředvídatelných událostí anebo skrytých překážek v místě realizace podmiňujících dohodu o změně předmětu díla nebo termínu plnění,
c) nezajištěním řádného placení ceny díla nebo neposkytnutí záruk zaplacení díla,
d) z důvodu vyšší moci.
V případě vzniku výše uvedených skutečností se termíny plnění prodlužují o dobu trvání porušení povinnosti Objednatelem a o dobu nezbytně nutnou k obnovení prací na díle.

1.9 Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženým návrhům a materiálům Zhotovitele, sdělit svoje rozhodnutí a prostudovat dokumentaci předanou mu Zhotovitelem, nejpozději do jednoho týdne od předložení přísl. dokumentu Oobjednateli Zhotovitelem.

1.10 Zhotovitel se zavazuje průběžně předkládat objednateli výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů a návrhů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci, v Druhé fázi maximálně však v rozsahu uvedeném ve Smlouvě. Objednatel má právo k předloženým návrhům a materiálům dávat své připomínky. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování ve lhůtě kratší než jeden týden před termínem pro dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivé výkonové fáze. V opačném případě, dohodnou-li se strany, budou činnosti Zhotovitelem provedeny dle podmínek a ceny uvedené ve Smlouvě.

1.11 Zhotovitel přistoupí ke zpracování Třetí fáze na základě písemného souhlasu Objednatele s obsahem zpracovaným ve Druhé fázi. Po udělení souhlasu Zhotovitel není povinen provádět změny v obsahu zpracovaným ve Druhé fázi, příp. taková činnost bude účtována jako činnost nad rámec Smlouvy, a to samostatným Dodatkem Smlouvy.

1.12 Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek Smlouvy. O předání dokončeného díla se vyhotoví předávací protokol. Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Po převzetí dané části dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání nebo obdržení předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil.

1.13 Dokumentaci zpracovává Zhotovitel v členění:
a) textové a grafické výstupy v počtu 1 kus;
b) elektronicky ve formátu PDF.

1.14 Další podmínky služeb na míru mohou být upraveny samostatnou Smlouvou o dílo nebo dodatkem Smlouvy.

2. Objednávka doplňkových produktů jako typových a katalogových, není objednávkou služeb (dále jen „objednávka produktů“).

2.1 Objednávku produktů může Objednatel učinit prostřednictvím internetových stránek, a to na základě vyplnění objednávkového formuláře, v němž musí být pravdivě vyplněny požadované údaje, nebo je možné zaslat toto písemnou nebo e-mailovou objednávku na adresu Zhotovitele.

Objednávkový formulář zejména obsahuje:
– identifikaci objednatele: firmu/jméno, IČ, sídlo/adresu, kontaktní osobu, telefon, email apod.,
– požadovaný typový nebo katalogový produkt, druh projektové dokumentace, požadovanou službu (např. formu předání, počet výtisků, formát souboru apod.),

2.2 Potvrzením objednávky produktů Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.3 Zhotovitel objednávku produktů odmítne nebo potvrdí a vyřídí objednávku zpravidla do 30 dnů od doručení Objednávky.

2.4 Potvrzením objednávky produktů dochází k uzavření Smlouvy.

2.5 Další podmínky dodávky mohou být upraveny samostatnou Smlouvou.

2.6 Doplňkové produkty nabízené Zhotovitelem prostřednictvím webových stránek nejsou spotřebním zbožím, jejich digitální obsah je chráněn autorským právem. Z důvodu předejití zneužití neoprávněného užívání a šíření autorského díla doplňkových produktů, jsou chráněny originálním obalem a pečetí na nosiči nebo přístupovým kódem/heslem.

3. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel neodpovídá za výsledek služeb dle pouhé Objednávky Objednatele, když z povahy věci ani výsledky služeb Zhotovitele, včetně Zpracování doporučení, zpravidla ani nemohou být objektivně správné a jsou založeny pouze na úsudku Zhotovitele. Objednatel, který není Spotřebitelem, se vzdává práva z vadného provedení služeb z pouhé Objednávky, bez bližšího upřesnění podmínek smlouvy. To neplatí pro zcela nepochybné vady, kdy Zhotovitel objektivně a bez jakýchkoliv pochyb plnil vadně.

4. Požádal-li Objednatel v Objednávce, aby bylo započato s poskytováním služeb ihned, v případě Objednatele v postavení Spotřebitele, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, či souhlasil-li s jejich úplným dokončením před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, v případě Objednatele v postavení Spotřebitele, nezavazuje to Zhotovitele bez dalšího k poskytnutí služeb v takovém čase. Zhotovitel je zejména oprávněn, nebude-li stanoveno jinak, vyčkat s poskytnutím služeb až do okamžiku připsání platby na jeho účet. Je však rovněž oprávněn započít s poskytováním služeb, případně je i dokončit přede dnem platby, s čímž Objednatel plně souhlasí.

V. Cena a platební podmínky

1. Cenu služeb anebo produktů a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále též „cena služeb“) dle příslušné smlouvy hradí Objednatel (i) bezhotovostně převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře nebo (ii) v hotovosti při převzetí produktů.

2. Platební podmínky mohou být uvedeny ve Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

3. Cena neobsahuje činnosti nezahrnuté do předmětu díla a celkové ceny, zejména:
a) marné revize a přepracování návrhů zhotovitele po opakovaném návrhu objednatele, nebo opakované anebo marně vykonané cesty do místa realizace zakázky, mimo příslušnou výkonovou fázi, dle podmínek Smlouvy;
b) výkresovou dokumentaci nad smluvní rámec v případě nastalé změny při realizaci, jež nebyla známa v době podpisu Smlouvy nebo nastala v Druhé fázi;
c) konzultace či schůzka po dokončení Třetí fáze bez sjednání Čtvrté fáze;
d) jakékoli práce na již odevzdané dokumentaci;
e) vícepráce vzájemně dohodnuté a jdoucí nad rámec Smlouvy.
Činnosti mimo předmět díla budou zpoplatněny samostatně sazbou 700 Kč/hod. + náklady na dopravu dle výkazu práce předloženého Zhotovitelem Objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli daňový doklad – fakturu s příslušnými údaji. Objednatel souhlasí se zasláním faktury na mailovou adresu Objednatele.

5. Nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel povinen uhradit cenu za služby do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

6. Uhradí-li Objednatel jakoukoliv část ceny za služby po poskytnutí některých služeb nebo dodání produktů, platí, že poskytnutí služeb anebo dodávek považuje za prosté jakýchkoliv vad.

7. Společně s cenou služeb je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady spojené s balením a dodáním produktů v obvyklé výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s dodáním zboží a služeb.

8. Zhotovitel nepožaduje od Objednatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. To neplatí v případě plnění Zhotovitelem ve výkonových fázích v případě uzavření Smlouvy o dílo. Úhrada ceny před odesláním produktu není zálohou.

9. Stane-li se Zhotovitel plátcem DPH, zvýší se cena o sazbu DPH.

VI. Dodací podmínky

1. Dodací podmínky platí pouze pro případ uzavření Smlouvy, jejímž účastníkem je Spotřebitel jako Objednatel / Kupující.

2. Zboží je kupujícímu doručováno:
a) prostřednictvím přepravce odesláním v tištěné formě na adresu určenou v Objednávce,
b) osobním převzetím v provozovně prodávajícího,
c) zasláním v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího.

3. Volba způsobu dodání zboží provádí Kupující během objednávání zboží.

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VII. Započetí se službami a nedokončení služeb

1. Tento článek VII. VOP se uplatní pro každou situaci, kdy dojde k započetí poskytování služeb, avšak z důvodu netrvání Smlouvy nedojde k jejich dokončení, bez ohledu na právní důvod této situace, zejména bez ohledu na to, zda bude uvedená situace způsobena oprávněným odstoupením Objednatele v postavení Spotřebitele od Smlouvy, jiným oprávněným ukončením Smlouvy apod.

2. Zhotovitel není za žádných okolností povinen vrátit Objednateli cenu odpovídající již poskytnutým službám či jejich části před ukončením Smlouvy. Objednatel nemá za žádných okolností právo namítat účelnost či oprávněnost či jinak rozporovat řádnost poskytnutí jednotlivých služeb, byly-li poskytnuty podle Objednávky nebo dohodnutého harmonogramu uvedeného u takových služeb nebo Produktů na internetových stránkách Zhotovitele.

3. Pro účely výpočtu poměrné částky za poskytnutí služby platí, že na časovou jednotku jednotlivých služeb odvozených od času připadá vždy stejná cena a na normohodinu jednotlivých služeb odvozených od počtu normohodin připadá vždy stejná cena. Vychází se přitom vždy z vymezení služby či Produktu na internetových stránkách Zhotovitele, případně v jiné formě (listinné prezentaci apod.), a to v části pojednávající o závazné náplni Produktu či služeb.

4. Normohodina činí částku 700,-Kč.

VIII. Informace spotřebitelům

1. Ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem, se neuplatní taková ustanovení těchto VOP, která zákon ve vztahu ke Spotřebitelům zakazuje.

2. Poskytovatel dle § 1820 OZ Objednatele informuje a Objednatel akceptací těchto VOP potvrzuje, že byl informován o následujícím:

a) Zákazník, který je Spotřebitelem, má zákonné a zákonem limitované právo na odstoupení od Smlouvy, přičemž podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jsou stanoveny v čl. IX. těchto VOP.

b) I přes zákonné a zákonem limitované právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy má Spotřebitel povinnosti uhradit poměrnou část ceny za služby v případě odstoupení od Smlouvy, pokud plnění služeb již začalo, jak je detailněji rozvedeno v článku VIII. těchto VOP.

c) Objednatel, který je Spotřebitelem, se může se svými stížnostmi obrátit podnětem či jiným způsobem stanoveným právními předpisy za podmínek stanovených právními předpisy na Českou obchodní inspekci, případně na další orgány dohledu nebo státního dozoru. Objednatel má právo obrátit se se svou stížností též na Zhotovitele, a to bez dalších podmínek na e-mailovou adresu: marcelasonova@gmail.com

IX. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Tento článek IX. VOP se uplatní pouze ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem při uzavření kupní smlouvy. Produkty dodávané Zhotovitelem nejsou spotřebním zbožím, přísl. zákonná ustanovení pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, se tak nepoužijí. Taktéž doplňkové produkty Zhotovitele jsou chráněny autorským právem, z důvodu předejití jejich zneužívání a neoprávněného užívání a šíření autorských děl, není Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Zhotovitele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. V případě, že Spotřebitel souhlasil s úplným dokončením služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a služba již bude před odstoupením od Smlouvy zcela splněna, dle § 1837 písm. a) OZ, nemá Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit.

5. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání a pokynů Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí spotřebního zboží.

7. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zhotoviteli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy.

8. Není-li určeno jinak, pokud odstoupí Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Poskytovatel od Spotřebitele obdržel. Pokud Spotřebitel požádal Poskytovatele, aby s poskytnutím služeb bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a pokud přes tuto žádost od Smlouvy odstoupí, uhradí ve smyslu § 1834 OZ poměrnou část sjednané ceny za tu část služeb, která byla poskytnuta do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Taková poměrná část se vypočte zejména s ohledem na čl. VII. těchto VOP.

9. Pokud Spotřebitel odstoupí v zákonné lhůtě od uzavřené Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

10. Pro vrácení plateb použije Zhotovitel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

X. Sankce

1. Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % p.d. z ceny připadající na příslušnou výkonovou fázi.

2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části ceny díla, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % p.d. z dlužné částky.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na zákonný úrok z prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od uplatnění nároku spolu s doručením faktury.

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Objednatel, který naplňuje znaky Spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

XII. Autorská práva a osobní údaje

1. Objednatel bere na vědomí, že veškeré hmotné výstupy, včetně návrhů či konceptu (dále též „dokumentace“) jsou autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Majetková práva k autorskému dílu Zhotovitel vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať jsou objekty/stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užití díla. Objednatel nesmí tyto výstupy dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti a jinak sdělovat třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. Podmínkou pro užití dokumentace je úplné zaplacení ceny Zhotoviteli, na kterou mu dle Smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Zhotovitele užita Objednatelem nebo jakoukoli třetí osobou k jinému projektování, než pro které byla zpracována a Objednateli dodána. Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit, ani do ní jinak zasahovat, ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě, bez výslovného souhlasu Zhotovitele.

3. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob, v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizovaného díla u Objednatele pro potřeby prezentace, a též zveřejněním na svých webových stránkách a sociálních sítích. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do stavby/objektu po jejím dokončení, za účelem pořízení takovéto fotodokumentace.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele postoupit své pohledávky ze Smlouvy za Zhotovitelem na třetí osobu.

2. Smlouva, jakož i její změny a doplňky, musejí být učiněny v písemné formě. Zvláštní ujednání stran ve Smlouvě má přednost před ustanoveními těchto VOP.

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

4. Právní vztahy ze Smlouvy vznikají mezi podnikateli a týkají se jejich podnikatelské činnosti. Strany uzavírají tzv. prorogační ujednání a sjednávají tím místní příslušnost obecného soudu Zhotovitele pro všechny soudní spory ze Smlouvy a těchto VOP. To neplatí, pokud Objednatel vystupuje při uzavření Smlouvy jako Spotřebitel.

5. Nebude-li druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování, doručují se veškeré písemnosti a jiné zásilky na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo na adresu strany zapsanou jako její sídlo či bydliště ve veřejném seznamu. Za den doručení písemné zprávy nebo balíkové zásilky se považuje její převzetí, nebo odmítnutí převzetí, nebo uložení na poště k vyzvednutí.

6. Tyto VOP tvoří součást Smlouvy a Objednatel podpisem Smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito VOP řádně seznámil, souhlasí s nimi a činí je pro sebe závaznými.

7. Objednatel bere ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. „o zpracování osobních údajů“ na vědomí, že osobní údaje fyzických osob uvedené ve Smlouvě a získané v souvislosti s ní budou Zhotovitelem evidovány, zpracovány, případně zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy, vypořádávání práv a povinností z ní plynoucích, pro ochranu a uplatňování práv Zhotovitele a pro vedení zákonem předepsaných evidencí a plnění zákonem uložených povinností.

8. Další práva a povinnosti stran ze Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění dostupné z webových stránkách Zhotovitele na adrese https://www.minimadesign.cz/.

2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti 16.1.2022

Ing. arch. Marcela Šónová

.

.